#1. IYO AKANYAMIZIGO GASUNIKWA CYANGWA IBYO GATWAYE BIGATUMA UMUYOBOZI ATABONA NEZA IMBERE YE

#2. UBUREBURE BWA MAKUZUNGU NTIBURENZA

#3. AMATARA MAGUFI Y'IMODOKA NTASHOBORA KURENGA

#4. IBYANDIKISHIJE IBARA RYERA MU MUHANDA BISHOBORA

#5. UBUHAGARIKE BW'IKINYABIZIGA NI

Loading

Share

#6. IKINYABIZIGA KIGENDESHWA NA MOTERI N'IKINYABIZIGA GIKURURWA N'INYAMASWA NTIBISHOBORA GUKURURA

#7. IBYAPA BYEREKA ABAGENDA IBYO BABUJIJWE N'IBYO BATEGETSWE BIMEZE

#8. HASHYIRWAHO UMUHEREKEZA WUNGANIRA UMUYOBOZI IYO UMUBARE W'INYAMASWA ZIKURURANA URENZE

#9. IBIMENYETSO BIGENGA UBURYO WO KUGENDA MU MUHANDA BIGIZWE NA

#10. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO

Loading

Share

#11. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO

#12. AHANYURWA N'ABAYOBOZI B'AMAGARE NA VELOMOTERI ZIFITE IMITENDE IBIRI BAMBUKIRANYA UMUHANDA HAGARAGAZWA NA

#13. ICYAPA KIVUGA KO HATANYURWA N'IBINYAMITENDE GIFITE UBUSO

#14. HAGATI Y'IMODOKA ZIHEREKERANYIJE MU BUTUMWA ZIGAMIJE URUGENDO RUMWE , HAGOMBA KUBA BYIBUZE

#15. UMUYOBOZI W'IKINYABIZIGA CYANGWA UW'IKINYAMITENDE ITATU CYANGWA INE BIFITE MOTERI AGOMBA KUGIRA AHO YICARA HAFITE UBUGARI UTARI MUNSI YA

Loading

Share

#16. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO

#17. UTURANGACYEREKEZO DUTORANYA TW'IBARA RYERA DUSHOBOA GUSHYIRWA

#18. INKOMBE Z'INZIRA NYABAGENDWA CYANGWA Z'UMUHANDA ZISHOBOA KUGARAGAZWA NA

#19. IMPANDE ZA KARE ZERA ZIGOMBA KUGIRA UMUBYIMBA URI HAGATI Y

#20. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO

Loading

Share
Finish

Results

-
CONGLATULATION

Loading

Share
TRY AGAIN

Loading

Share

Loading

Share