Results

-

Loading

Share

Loading

Share

#1. AMAGAMBO " ATTENTION CONVOI" YANDITSE MU CYAPA CY'UMUHONDO MU NYUGUTI ZITUKURA ZISHYIRWA KU KINYABIZIGA MBERE MU BIHEREKERANYIJWE MU BUTUMWA AGOMBA GUSOMEKA NEZA KU MANYWA MU NTERA YA

#2. BIRABUJIJWE GUTWARA KU NTEBE UMUBARE W'ABANTU URENZE UMUBARE WATEGANYIJWE NA

#3. ABAYOBOZI B'AMAGARE NA VELOMOTERI BAYOBOYE IBINYABIZIGA BYABO BABYICAYE HO BAGOMBA KUBAHIRIZA AMATEGEKO AGENGA

#4. BAMWE MURI ABA BANTU BUBAHIRIZA IBYO ABANYAMAGURU BATEGETSWE

#5. ITARA RYO GUHAGARARA RY'IBARA RITUKURA RIDAHUMISHA RIGOMBA KUGARAGARA NIJORO IGIHE IJURU RIKEYE MU NTERA NUBURA YA

Loading

Share

#6. IYO NTA NKENGERO Y'UMUHANDA IRINGANIYE CYANGWA IDASHOBORA KUGENDWAMO , ABANYAMAGURU BASHOBORA KUNYURA

#7. IMBURIRA ZIMURIKWA ZEMEWE GUKORESHWA KUGIRA NGO BAMENYESHE UMUYOBOZI KO

#8. NTA NARIMWE ABANYAMAGURU BASHOBORA GUTINDA MU MUHANDA CYANGWA KUHAHAGARARA KERETSE

#9. IBINYABIZIGA BISHOBORA GUSHYIRWA HO AMATARA AMURIKA KURE CYANE , AMATARA KAMENABIHU, AMATARA YO GUSUBIRA INYUMA N'ITARA RISHAKISHA RIFITE IBARA

#10. AMATARA MAGUFI Y'AMAPIKIPIKI NA VELOMOTERI BIGENDA MU NZIRA NYABAGENDWA AGOMBA GUKORESHWA

Loading

Share

#11. AMATARA NDANGA AGOMBA GUCANIRWA RIMWE N'AMATARA YO KUBISIKANA NA

#12. IYO UBUREBURE BURI KU KANYAMIZIGO GAKURURWA BURENGA METERO 12 HAGOMBA

#13. IMIZIGO YIKOREWE N'AMAGARE NA VELOMOTERI ,AMAPIKIPIKI , IBINYAMITENDE BY'IBIZIGA BITATU N'IBYINE BIFITE CYANGWA BIDAFITE MOTERI NTIBISHOBORA KURENZA IMPERA Y'IMBERE Y'IKINYABIZIGA NAHO INYUMA Y'IKINYABIZIGA NTIHASHOBORA KURENZA

#14. IYO IKINYABIZIGA GIKURURWA N'INYAMASWA NACYO GIKURUYE IKINDI KANDI UBUREBURE BW'IBIKURURWA BUKABA BURENGA METERO 18 HATABARIWE MO IBYO IKINYABIZIGA CYA MBERE KIZIRITSE HO HAGOMBA

#15. AMAPIKIPIKI ADAFITE AKANYABIZIGA KO KU RUHANDE IYO BITAGISHOBOTSE KUBONA MURI METERO 200 AGOMBA KUGARAGAZA INYUMA N'AMATARA AKURIKIRA

Loading

Share

#16. ABANYAMAGURU BATATANYE CYANGWA BAGIZE UDUTSIKO TUDAFATANYIJE GAHUNDA KANDI BATAYOBOWE N'UMWARIMU BATEGETSWE KUNYURA

#17. IYO IGENDA MU NZIRA NYABAGENDWA ,IMIKUMBI IGOMBA KUGABANYWA MO UDUTSIKO TUGIZWE N'INYAMASWA

#18. AMATARA YO KUBISIKANA Y'IBARA RYERA CYANGWA RY'UMUHONDO AGOMBA NIJORO IGIHE IJURU RIKEYE KUMURIKA MU MUHANDA IMBERE Y'IKINYABIZIGA MU NTERA YA

#19. AMATARA NDANGAMBERE YAKIRA RIMWE BURI GIHE

#20. IBYEREKERANYO NO GUSIMBURANWA KW'AMAHONI N'IMBURIRA ZIMURIKA NTIBIREBA IBINYABIZIGA

Loading

Share
Finish

Loading

Share