Results

-

Conglatulations!!

Loading

Share

Try again. You loss!!

Loading

Share

#1. KUZUNGUZA INTAMBIKE ITARA RITUKURA BITEGEKA GUHAGARARA

#2. IJAMBO AKAGARURA RUMURI RISOBANURA AKANTU KARABAGIRANA GASUBIA IMIRASIRE Y'URUMURI

#3. MU GIHE AHINDURA ICYEREKEZO ,UMUYOBOZI WESE AGOMBA KUBIGIRA AGABANYIJE UMUVUDUKO KANDI AKAREKA HAGAHITA

#4. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO MURI IBI BIBURIRA N'IBYO GUTAMBUKA MBERE

#5. KU BAYOBOZI B'INYANASWA ZIKURURA ZABA ZIZIRITSE CYANGWA ZITAZIRITSE KU CYO ZIKURURA NO KU BAYOBOZI B'INYAMASWA ZIKOREYE CYANGWA ZIGENDERWAHO , IMYAKA Y'IFATIZO NI

Loading

Share

#6. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO

#7. KUGIRA NGO HABE UMUTEKANO MU KUGENDA MU MUHANDA USHOBORA MU IFASI GUTEGEKA KO HABAHO ICYEREKEZO KIMWE NI

#8. MU BITEGEKWA N'UMUYOBOZI UBIFITIYE UBUBASHA, UKUBOKO KUZAMUYE GUTEGEKA IBI BIKURIKIRA

#9. UMUYOBOZI WESE UVUYE AHANTU HAHANA IMBIBI N'INZIRA NYABAGENDWA AGIYE KWINJIRAMO AGOMBA KUREKA

#10. IYO ICYEREKEZO KIMWE KIREBA ISHAMI RY'INZIRA NYABAGENDWA ,MU NTARA NYINSHI ICYEMEZO GIFATWA NA

Loading

Share

#11. URETSE IHIGE BYATANGIWE URUHUSA , NTA MUYOBOZI WEMEREWE KUGENZA CYANGWA GUKOMEZA KUGENZA IKINYABIZIGA GIFITE UBUHAGARIKE BURENGEJE

#12. UMUBARE W'INYAMASWA ZIKURURA IBINYABIZIGA NTUSHOBOR KURENGA

#13. IBYO ARIBYO BYOSE ABAKOZI BABIFITIYE UBUBASHA BASHOBORA GUTEGEKA KUGENDA

#14. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO MURI IBI BIKURIKIRA

#15. IYO KUGENDA MU MUHNDA BIDASHOBOKA KUNYURA MU YINDI NZIRA KU BURYO BWOROSHYE, ICYEREKEZO KIMWE GISHOBORA GUSHYIRWAHO

Loading

Share

#16. UMUGENZI WESE URI MU NZIR NABAGENDWA AGOMBA GUHITA YUMVIRA IBITEGETSWE N'

#17. AMATARA MAREMARE AGOMBA KUZIMYWA IYO UMUHANDA UMURIKIWE HOSE KANDI BIKABA BIHAGIJE KUGIRANGO UMUYOBOZI AREBE NEZA MURI

#18. URETSE IGIHE ICYAPA KIBYEREKANA UKUNDI , UBUREMERE NTARENGWA KU MATEME AKOZWE MU NGIGA Z'IBITI CYANGWA MU MBAHO NI

#19. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO MURI IBI BIKURIKIRA

#20. AMAPIKIPIKI N'IMODOKA BIFITE UBUREMERE NTARENGWA BWEMEWE BUTARENGA IBIRO 3500 URETSE AMAVATIRI CYANGWA TAGISI N'IBINYABIZIGA BITWARIRA HAMWE ABANTU, UMUVUDUKO NI

Loading

Share
Finish

Loading

Share