Results

-

Conglatulations!!

 13,932 total views,  14 views today

Share

Try again. You loss!!

 13,933 total views,  15 views today

Share

HD Quiz powered by harmonic design

#1. KUGIRA NGO HABE UMUTEKANO MU KUGENDA MU MUHANDA USHOBORA MU IFASI GUTEGEKA KO HABAHO ICYEREKEZO KIMWE NI

#2. IYO KUGENDA MU MUHNDA BIDASHOBOKA KUNYURA MU YINDI NZIRA KU BURYO BWOROSHYE, ICYEREKEZO KIMWE GISHOBORA GUSHYIRWAHO

#3. UMUGENZI WESE URI MU NZIR NABAGENDWA AGOMBA GUHITA YUMVIRA IBITEGETSWE N'

#4. URETSE IHIGE BYATANGIWE URUHUSA , NTA MUYOBOZI WEMEREWE KUGENZA CYANGWA GUKOMEZA KUGENZA IKINYABIZIGA GIFITE UBUHAGARIKE BURENGEJE

#5. MU GIHE AHINDURA ICYEREKEZO ,UMUYOBOZI WESE AGOMBA KUBIGIRA AGABANYIJE UMUVUDUKO KANDI AKAREKA HAGAHITA

#6. URETSE IGIHE ICYAPA KIBYEREKANA UKUNDI , UBUREMERE NTARENGWA KU MATEME AKOZWE MU NGIGA Z'IBITI CYANGWA MU MBAHO NI

#7. AMATARA MAREMARE AGOMBA KUZIMYWA IYO UMUHANDA UMURIKIWE HOSE KANDI BIKABA BIHAGIJE KUGIRANGO UMUYOBOZI AREBE NEZA MURI

#8. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO

#9. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO MURI IBI BIKURIKIRA

#10. KU BAYOBOZI B'INYANASWA ZIKURURA ZABA ZIZIRITSE CYANGWA ZITAZIRITSE KU CYO ZIKURURA NO KU BAYOBOZI B'INYAMASWA ZIKOREYE CYANGWA ZIGENDERWAHO , IMYAKA Y'IFATIZO NI

#11. UMUBARE W'INYAMASWA ZIKURURA IBINYABIZIGA NTUSHOBOR KURENGA

#12. KUZUNGUZA INTAMBIKE ITARA RITUKURA BITEGEKA GUHAGARARA

#13. IJAMBO AKAGARURA RUMURI RISOBANURA AKANTU KARABAGIRANA GASUBIA IMIRASIRE Y'URUMURI

#14. IYO ICYEREKEZO KIMWE KIREBA ISHAMI RY'INZIRA NYABAGENDWA ,MU NTARA NYINSHI ICYEMEZO GIFATWA NA

#15. UMUYOBOZI WESE UVUYE AHANTU HAHANA IMBIBI N'INZIRA NYABAGENDWA AGIYE KWINJIRAMO AGOMBA KUREKA

#16. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO MURI IBI BIBURIRA N'IBYO GUTAMBUKA MBERE

#17. AMAPIKIPIKI N'IMODOKA BIFITE UBUREMERE NTARENGWA BWEMEWE BUTARENGA IBIRO 3500 URETSE AMAVATIRI CYANGWA TAGISI N'IBINYABIZIGA BITWARIRA HAMWE ABANTU, UMUVUDUKO NI

#18. IBYO ARIBYO BYOSE ABAKOZI BABIFITIYE UBUBASHA BASHOBORA GUTEGEKA KUGENDA

#19. MU BITEGEKWA N'UMUYOBOZI UBIFITIYE UBUBASHA, UKUBOKO KUZAMUYE GUTEGEKA IBI BIKURIKIRA

#20. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO MURI IBI BIKURIKIRA

Finish

 13,931 total views,  13 views today

Share