Niba witegura gukorera provisoire hera hano ukor uyu mwitozo ugutegura kujya gukorera ku Machine.

Results

-

Loading

Share

Loading

Share

HD Quiz powered by harmonic design

#1. IYO KUGENDA KU MIRONGO IBANGIKANYE BYEMEWE KANDI IBISATE BY'UMUHANDA BIKABA BIGARAGAZWA N'IMIRONGO IROMBEREJE CYANGWA ICIYEMO UDUCE ABAYOBOZI BABUJIJWE

#2. KUGIRA NGO HABE UMUTEKANO MU KUGENDA MU MUHANDA USHOBORA MU IFASI SHINZWE GUTEGEKA KO HABAHO ICYEREKEZO KIMWE NI

#3. IYO BYANZE BIKUNZE IBINYABIZIGA BIGIYE KUBISIKANA BIGOMBA GUSUBIRA INYUMA, ABAYOBOZI BAGOMBA GUSUBIRA INYUMA NI ABA BAKURIKIRA

#4. AHANTU UBURYO BWO KUGENDA MU MUHANDA BWEREKANWA N'IBIMENYETSO BIMURIKA, IBINYABIZIGA BISHOBORA KUHAGENDA BITEGANYA

#5. UMUYOBOZI UBONYE KO HARI UNDI UMUKURIKIYE ASHAKA KUMUNYURAHO AGOMBA

#6. AHANYURWA N'ABAYOBOZI B'AMAGARE NA VELOMOTERI ZIFITE IMITENDE IBIRI BAMBUKIRANYA UMUHANDA HAGARAGAZWA NA

#7. NTAWE USHOBORA GUTWARA IKINYABIZIGA KIGENDESHWA NA MOTERI MU NZIRA NYABAGENDWA ADAFITE KANDI ATITWAJE URUHUSHYA RWO GUTWARA IKINYABIZIGA RWATANZWE NA

#8. IYO RWATAKAYE, RWIBWE CYANGWA RWANGIRITSE , URUHUSHYA RWO GUTWARA IBINYABIZIGA RUSIMBURWA BY'AGATEGANYO N'URUPAPURO RUTANGWA NA

#9. AMAPIKIPIKI N'IMODOKA BIFITE UBUREMERE NTARENGWA BWEMEWE BUTARENGA IBIRO 3500 URETSE AMAVATIRI CYANGWA TAGISI N'IBINYABIZIGA BITWARIRA HAMWE ABANTU, UMUVUDUKO NI

#10. IBYAPA BYO KU MUHANDA BIGIZWE NA

#11. KUZUNGUZA INTAMBIKE ITARA RITUKURA BITEGEKA GUHAGARARA

#12. IYO KUGENDA MU MUHANDA BIDASHOBOKA, KUNYUZWA MU YINDI NZIRA KU BURYO BWOROSHYE , ICYEREKEZO KIMWE GISHOBONA GUSHYIRWA HO

#13. Iyo uduce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi kandi twegeranye cyane tuvuga ko

#14. UMURONGO WERA UCAGAGUYE UVUGA KO BURI MUYOBOZI ABUJIJWE KUWURENGA URETSE GUSA MU GIHE

#15. ICYAPA KEREKANA UMUHANDA UBISIKANIRWAMO KIGIZWE NA MPANDESHATU IFITE

#16. IMYANYA IBINYABIZIGA BIGOMBA GUHAGARARAMO ISHOBORA KUGARAGAZWA NA

#17. IYO BANYUZE IRUHANDE RW'INKOMYI, ABANYAMGURU BAGOMBA GUKIKIRA BANYUZE MU MUHANDA ABAYOBOZI BAGOMBA GUSIGA UMWANYA UFITE UBUGARI

#18. ITARA RIBONESHA ICYAPA KIRANGA NIMERO Y'IKINYABIZIGA RIGOMBA KUBA RYERA KANDI NIJORO IGIHE IJURU RIKEYE RIGOMBA GUTUMA IZO NIMERO ZISOMERWA NIBURA MURI

#19. UBUHAGARIKE BW'IBINYABIZIGA BIKURURANA HASHYIZWEHO IBITUMA BIKURURANA ICYA MBERE KIKABA GIKURURWA N'INYAMASWA NTIBURENZA

#20. UMURONGO UGIZWE NA PMANDESHATU NYAMPANGA ZIFITE AMASONGA YEREKEYE AHO ABAYOBOZI ZIREBA BATURUKA KANDI UCIYE KU BURYO BUGOROROTSE KU NKENGERO Y'UMUHANDA WEREKANA

Finish

Loading

Share