TAHANA PROVISOIRE. TEST 1

KORA UWO MWITOZO URAHITA UBONA N’AMANOTA UGIZE.

Results

-
Congratulations

 22,657 total views,  24 views today

Share

Try again.

 22,658 total views,  25 views today

Share

HD Quiz powered by harmonic design

#1. HASHYIRWAHO UMUHEREKEZA WUNGANIRA UMUYOBOZI IYO UMUBARE W'INYAMASWA ZIKURURA URENZE

#2. IKINYABIZIGA CYOSE CYANGWA IBINYABIZIGA BIKURURANA IYO BIGENDA BIGOMBA KUGIRA

#3. IBINYABIZIGA BY'UBUHINZI BIFITE IMIPIRA IRAMBUKA CYANGWA ITARAMBUKA , NTIBIGOMBA KURENZA UMUVUDUKO UKURIKIRA.

#4. IKINYABIZIGA KIBUJIJWE GUHAGARARA AKANYA KANINI IYO UBUGARI BW'UMUHANDA USIGAYE KU MUHANDA BUTAGIFITE

#5. Urwego B rugenewe imodoka zagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya yo kwicaramo hatabariwe mo uw'umuyobozi:

#6. KU BYEREKEYE IMYUBAKIRE Y'IRI TEKA, KUBISIKANA NO KUNYURANA HO BIREBA IBINYABIZIGA :

#7. IBIMENYETSO BIGENGA UBURYO BWO KUGENDA MU MUHANDA BIGIZWE NA

#8. IKINYABIZIGA KUBUJIJWE GUHAGARARA AKANYA KANINI MU MUHANDA AHONUGABANYIJE MO IBISATE BIGARAGAZWA NA

#9. Ijambo "remoroki ntoya" bivuga remoroki iyo ariyo yose ifite uburemere

#10. Intabaza ndangururajwi ikoreshwa gusa igihe ikinyabiziga ndakumirwa

#11. IYO ICYEREKEZO KIMWE KIREBA ISHAMI RY'INZIRA NYABAGENDWA MU NTARA NYINSHI , ICYEMEZO GIFATWA NA :

#12. HAGATI Y'IMODOKA ZIHEREKERANYIJE MU BUTUMWA ZIGAMIJE URUGENDO RUMWE HAGOMBA KUBA BYIBURA :

#13. ABAGENDERA MU NZIRA NYABAGENDWA BABUJIJWE KWATA

#14. IMYAKA FATIZO KU BAYOBOZI B'INYAMASWA ZIRI KU NZEGO A NA B NI

#15. URWEGO D RUGENEWE IMODOKA ZAGENEWE GUTWARA ABANTU KANDI ZIFITE IMYANYA YO KWICARWAMO HTABARIWE MO UW'UMUYOBOZI:

#16. KUNYURANA HO BIKORERWA KU RUHANDE

#17. IJAMBO ''INZIRA Y'IBINYABIZIGA'' BISOBANURA

#18. KUBISIKANA BIKORERWA KU RUHANDE

#19. INYAMASWA ZIGENDA MU MUHANDA ZIGOMBA UKO BISHOBOTSE KOSE GUKOMEZA KUGENDERA

#20. IMYAKA FATIZO Y'ABAYOBOZI B'AMATUNGO NI

Finish

 22,656 total views,  23 views today

Share