Results

-

Loading

Share

Loading

Share

HD Quiz powered by harmonic design

#1. NTA NARIMWE ABANYAMAGURU BASHOBORA GUTINDA MU MUHANDA CYANGWA KUHAHAGARARA KERETSE

#2. AMATARA NDANGA AGOMBA GUCANIRWA RIMWE N'AMATARA YO KUBISIKANA NA

#3. IYO UBUREBURE BURI KU KANYAMIZIGO GAKURURWA BURENGA METERO 12 HAGOMBA

#4. IYO IGENDA MU NZIRA NYABAGENDWA ,IMIKUMBI IGOMBA KUGABANYWA MO UDUTSIKO TUGIZWE N'INYAMASWA

#5. IMIZIGO YIKOREWE N'AMAGARE NA VELOMOTERI ,AMAPIKIPIKI , IBINYAMITENDE BY'IBIZIGA BITATU N'IBYINE BIFITE CYANGWA BIDAFITE MOTERI NTIBISHOBORA KURENZA IMPERA Y'IMBERE Y'IKINYABIZIGA NAHO INYUMA Y'IKINYABIZIGA NTIHASHOBORA KURENZA

#6. IBYEREKERANYO NO GUSIMBURANWA KW'AMAHONI N'IMBURIRA ZIMURIKA NTIBIREBA IBINYABIZIGA

#7. ABAYOBOZI B'AMAGARE NA VELOMOTERI BAYOBOYE IBINYABIZIGA BYABO BABYICAYE HO BAGOMBA KUBAHIRIZA AMATEGEKO AGENGA

#8. AMATARA MAGUFI Y'AMAPIKIPIKI NA VELOMOTERI BIGENDA MU NZIRA NYABAGENDWA AGOMBA GUKORESHWA

#9. BAMWE MURI ABA BANTU BUBAHIRIZA IBYO ABANYAMAGURU BATEGETSWE

#10. IYO NTA NKENGERO Y'UMUHANDA IRINGANIYE CYANGWA IDASHOBORA KUGENDWAMO , ABANYAMAGURU BASHOBORA KUNYURA

#11. ABANYAMAGURU BATATANYE CYANGWA BAGIZE UDUTSIKO TUDAFATANYIJE GAHUNDA KANDI BATAYOBOWE N'UMWARIMU BATEGETSWE KUNYURA

#12. AMAGAMBO " ATTENTION CONVOI" YANDITSE MU CYAPA CY'UMUHONDO MU NYUGUTI ZITUKURA ZISHYIRWA KU KINYABIZIGA MBERE MU BIHEREKERANYIJWE MU BUTUMWA AGOMBA GUSOMEKA NEZA KU MANYWA MU NTERA YA

#13. IYO IKINYABIZIGA GIKURURWA N'INYAMASWA NACYO GIKURUYE IKINDI KANDI UBUREBURE BW'IBIKURURWA BUKABA BURENGA METERO 18 HATABARIWE MO IBYO IKINYABIZIGA CYA MBERE KIZIRITSE HO HAGOMBA

#14. BIRABUJIJWE GUTWARA KU NTEBE UMUBARE W'ABANTU URENZE UMUBARE WATEGANYIJWE NA

#15. AMATARA YO KUBISIKANA Y'IBARA RYERA CYANGWA RY'UMUHONDO AGOMBA NIJORO IGIHE IJURU RIKEYE KUMURIKA MU MUHANDA IMBERE Y'IKINYABIZIGA MU NTERA YA

#16. AMAPIKIPIKI ADAFITE AKANYABIZIGA KO KU RUHANDE IYO BITAGISHOBOTSE KUBONA MURI METERO 200 AGOMBA KUGARAGAZA INYUMA N'AMATARA AKURIKIRA

#17. IMBURIRA ZIMURIKWA ZEMEWE GUKORESHWA KUGIRA NGO BAMENYESHE UMUYOBOZI KO

#18. ITARA RYO GUHAGARARA RY'IBARA RITUKURA RIDAHUMISHA RIGOMBA KUGARAGARA NIJORO IGIHE IJURU RIKEYE MU NTERA NUBURA YA

#19. IBINYABIZIGA BISHOBORA GUSHYIRWA HO AMATARA AMURIKA KURE CYANE , AMATARA KAMENABIHU, AMATARA YO GUSUBIRA INYUMA N'ITARA RISHAKISHA RIFITE IBARA

#20. AMATARA NDANGAMBERE YAKIRA RIMWE BURI GIHE

Finish

Loading

Share