#1. Kumara amata mu kintu

#2. Gusuka amata mu gisabo

#3. Kurangiza koza icyansi

#4. Kurangiza gukama

#5. Igicuma bashyira mo amata

Loading

Share

#6. kumena amata utabishatse

#7. Kumena amata ubishatse

#8. Kubika icyansi cyangwa igisabo

#9. Kuvana amavuta mu mata

#10. Ibyo bakoresha mu mata byose

Loading

Share
Finish

Results

-

Loading

Share

Loading

Share

Loading

Share