Results

-

Loading

Share

Loading

Share

#1. Amata yaraye ataravura

#2. Amata bavanze n'amazi

#3. Amata y'inka ikibyara

#4. Amata y'inka ihaka

#5. Amata amaze kuvura

Loading

Share

#6. Amata yiriwe

#7. Agati bavurugisha amata

#8. Gutunganya amata y'ikivuguto

#9. Amata inyna yanze konka

#10. Amata y'abashumba

Loading

Share

#11. Umuheha banywesha amata

#12. amata y'inka yenda guteka

Finish

Loading

Share